Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Vũng Tàu năm 2020

Ngày 1/8, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố quy hoạch có thể dùng đất đến năm 2020 và kế hoạch có thể dùng đất 5 năm kỳ cuối (2011-2015) của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

dự án đang mở bán tại Vũng Tàu

Dự án Barya Citi

Dự án Bình Châu Green Garden Villa 

 

Quy hoạch có thể dùng đất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Chính phủ phê duyệt ngày 27/6/2013 tại Nghị quyết số 81/NQ-CP.

Bản Quy hoạch do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam thực hiện.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, qui mô đất nông nghiệp của tỉnh là hơn 118.30ha, chiếm 59,46% tổng qui mô toàn tỉnh (giảm hơn 14% so với đến thời điểm năm 2010). Diện tích đất phi nông nghiệp là 80.360ha, chiếm tỉ lệ 40,39% qui mô toàn tỉnh (tăng gần 15% so với năm 2010); đất chưa có thể dùng được đưa vào có thể dùng là 288ha chiếm 0,15% qui mô toàn tỉnh.

Tại lễ công bố, tỉnh đã giao bản đồ quy hoạch và bản báo cáo kết quả quy hoạch có thể dùng đất cho các sở, ngành, huyện, thành phố.

Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đang tìm hiểu các huyện, thành phố trước mắt trên hạ tầng cơ sở quy hoạch chung của tỉnh khẩn trương hoàn thành quy hoạch có thể dùng đất đến năm 2020 và kế hoạch có thể dùng đất 5 năm 2011-2015 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý 3/2013.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2013 phải hoàn thành quy hoạch, kế hoạch có thể dùng đất đến cấp xã, phường, thị trấn và công bố rộng rãi cho toàn dân biết.

Tỉnh cũng đang tìm hiểu Sở Tài nguyên môi trường sống và các huyện, thị khi tiến hành quy hoạch, lập kế hoạch có thể dùng đất phải đảm bảo qui mô đất trồng lúa và xác định ranh giới rõ ràng.