Bình Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND​ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình D​ương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018 và thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh.​

Quyết định này căn bản giữ nguyên các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng, phân loại hệ số K, nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K và các quy định về tổ chức thực hiện như năm 2017. Tuy nhiên bổ sung đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công; bổ sung trường hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời điều chỉnh hệ số K đối có 1.418 các con phố thuộc nhóm đất nông nghiệp, trong đây điều chỉnh tăng hệ số K đối có 1.412 các con phố và giảm hệ số K đối có 06 tuyến đường; tăng hệ số K đối có 872 các con phố thuộc nhóm đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.​

Các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo hệ số K được xác định bằng giá đất theo mục đích sử dụng tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 (đã nhân có hệ số điều chỉnh (Đ) nếu có) nhân có hệ số K được quy định tại Quyết định này, cụ thể như sau: