HỆ SỐ K LÀ GÌ ?

Hệ số K là hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất (trừ trường hợp giao qua đấu giá), công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hệ số này hằng năm sẽ do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, địa điểm tương ứng có từng mục đích sử dụng đất phù hợp có phân khúc và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Sau khi xác định được hệ số, Sở tài chính sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cộng cấp.

Trường hợp tại các địa điểm đất thực hiện dự án trong cộng 1 khu vực, các con phố có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác có mức bình quân chung của khu vực, các con phố thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối có các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

Trường hợp trong 1 năm UBND cấp tỉnh chưa thể ban hành Quyết định quy định hệ số K trong năm đây thì có thể áp dụng hệ số K theo chọn lọc trước đó.